Задатак за е-семинар

Овај блог је отворен за ученика за потребе млађих раzреда основне школе. Уједно представља задатак на овом семинару.

Ово су моји први почетнички кораци у креирању мог блога, а овај семинар представлја право освежење у мојој настави.

Advertisements

Заштићена подручја у Србији

Законима Републике Србије одређене су врсте заштићених природних добара. То су : национални паркови,паркови природе,предели изузетних одлика,резервати природе,специјални резервати природе и споменици природе.

Национални паркови су већа подручја са посебним биљним и животињским светом, са значајним природним,културним и историјским вредностима. У Србији има пет националних паркова.

Национални паркови у Србији су :

  • Фрушка гора
  • Ђердап
  • Тара
  • Копаоник
  • Шар-планина

Национални парк Фрушка гора најстарији је национални парк на територији Србије. Основан је 1960. године да би се заштитиле листопадне шуме храста и граба, као и шуме букве. Посебну културноисторијску вредност представља 16 манастира са краја 15. и почетка 16. века, због чега је Фрушка гора често називана и српска Света гора.

Национални парк Ђердап основан је 1974. године. Природне вредности овог националног парка су, поред Ђердапске клисуре, листопадне шуме ретких старих врста,ораха и леске.Заштити подручја Ђердапске клисуре допринели су и бројни културноисторијски споменици,као што су налазиште Лепенски вир,Трајанов пут и Трајанова табла из римског периода,Голубички град и др.

Национални парк Тара основан је 1981. године,а заштићене природне вредности су : очуване шуме Панчићеве оморике и прашуме букве,јеле и смрче.

Национални парк Копаоник такође је основан 1981. године. На Копаонику се могу наћи сачуване биљне заједнице и врсте високих планина којих на другим планинама нема. На подручју парка заштићене су старе шуме смрче,мешовите шуме смрче и јеле,као и старе шуме букве и јавора.

Национални парк Шар-планина основан је 1986. године да би се заштитиле старе шуме ретких врста бора,затим мешовите листопадне шуме које су станишта риса,ретке врсте биљака високих планина и планинска језера.

Природне вредности које нису заштићене у оквиру  територија националних паркова,а од великох су значаја,сврстана су у друге групе и заштићене као резервати природе,каква је на пример Делиблатска пешчара или споменици природе (Ђавоља варош).

Посебан значај,и то не само за Србију већ и за Европу, имају сачуване баре и мочваре.По богатству и очуваности посебно се истичу Лудошко језеро код Суботице,Обедска и Царска бара.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.